LLM in Criminal Justice, University of Aberdeen

LLM (with Merit) in International Trade Law, University of Essex

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Social Impact 

ชวลิดา ภิรมย์วงศ์ เป็นผู้ริเริ่มการจัดการฝึกอบรมทางกฎหมายสำหรับผู้ช่วยอัยการในการหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ พยาน และ ผู้ต้องหาโดยเฉพาะในกรณีของความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ ความคิดริเริ่มนี้ได้ขยายไปถึงการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย และผู้นำชุมชนทั่วประเทศ

ชวาลิดาเริ่มสนใจเรื่องความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชนในบริบทต่าง ๆ ผ่านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ทำให้เธอตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรของเธอได้ช่วยให้ชวาลิดาเข้าใจมุมมองระหว่างประเทศและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและระบบยุติธรรมทางอาญาและผลกระทบต่อกันและกัน

เธอหวังที่จะทำงานด้านการปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก  ที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมโดยดำเนินการตามกฎหมายและบทบัญญัติที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในขณะเดียวกันก็ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ รวมถึงกลไกในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จากความรุนแรงทุกรูปแบบ