The University of Leeds

Subject: Development Studies

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Social Impact 

จิตตินทร์ ฤทธิรัตน์ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในกลุ่มพลเมือง “กลุ่มภูมิเมืองกาญจน์”ทำงานคู่ขนานกับภาคส่วนอื่น ๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อพยายามเรียกคืนที่ดินราชพัสดุ และ

เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทางสังคมมากกว่าการให้เช่ากับทางเอกชน เช่นกรณีที่เกิดขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

จิตตินทร์มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงพื้นที่โบราณคดีในใจกลางเมืองให้เป็นสถานที่โดดเด่นสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความห่วงใยต่อสังคม และความภาคภูมิใจในหมู่ชาวกาญจนบุรี