Westbourne School

เมือง: เพนาร์ธ

ช่วงอายุของนักเรียน: 2-18 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • โรงเรียนประจำ

โรงเรียนอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักรห้าปีซ้อน และเจ้าของรางวัล IB School of the Year 2019 ซึ่งมอบโดย Sunday Times Schools Guide

Westbourne School เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 และได้ดำเนินการเรียนการสอนนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ ความมั่นใจ และบุคลิกภาพของผู้นำในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดของผู้เรียน มีหลักสูตรที่มีมาตรฐาน (Gold standard) โดยเปิดสอนตามรายวิชาดังนี้ 

  • IB Diploma: คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มีวิชาเรียนให้เลือกหลากหลาย   
  • GCSE/IGCSE: หลักสูตรเรียนเต็มเวลา และเรียนคุณวุฒิ GCSE/IGCSE 1 ปีเต็ม นักเรียน 40% ทำเกรดเฉลี่ยรายวิชาได้ระดับเทียบเท่า A*; (20% Grade 9 | 20% Grade 8s) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในประเทศ 5 เท่า 
  • Pre-IB: หลักสูตรปูพื้นฐาน 1 ปีสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่อายุระหว่าง 15-16 ปีโดยเฉพาะ 

90% ของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้โดยเฉพาะสถาบันในกลุ่ม Russell Group ในคณะวิชาต่าง ๆ ที่มีคนอยากเรียนมากอย่าง แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และนิติศาสตร์

Westbourne School เป็นโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษ ที่เน้นสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่อบอุ่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (สัดส่วนผู้เรียนกับครู = 8:1) มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ บุคลากรการสอนกว่า 50% มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท รวมถึงมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการของทั้งนักเรียนอังกฤษและนักเรียนต่างชาติได้เป็นอย่างดี   

โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเพนาร์ธ เมืองชายทะเลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยอยู่ไม่ไกลจากกรุงคาร์ดิฟ มีสัดส่วนของนักเรียนคือ 72% เป็นนักเรียนอังกฤษ 16% มาจากสหภาพยุโรป และอีก 12% เป็นนักเรียนจากเอเชียที่มาจาก 24 ประเทศ มีหอพักนักเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารเรียน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้ดูแล     

ทุนการศึกษา:

ร่วมในโครงการทุน Inspire!