University of Sussex

เมือง: Brighton

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.sussex.ac.uk

มหาวิทยาลัย Sussex เป็นผู้นำการศึกษาและการวิจัย ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองไบรตัน ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันคลื่นลูกใหม่ของสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 และได้รับวิทยฐานะในปี ค.ศ. 1961