University of Strathclyde

เมือง: Glasgow

ภูมิภาค: สกอตแลนด์ 

www.strath.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเมืองกลาสโกว์ เปิดสอนหลักสูตรและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่าง ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษา และผลิตผลงานวิจัย สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1796 และได้รับวิทยฐานะในปี ค.ศ. 1964 และยึดถือหลักการเรียนการสอนที่ “เป็นประโยชน์” อย่างมั่นคงเสมอมา ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามในสก็อตแลนด์ มีนักศึกษาเต็มเวลาราว 22,000 คน จากประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ ตั้งใจมาศึกษาต่อเพราะชื่อเสียงทางวิชาการและบรรยากาศการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

นอกจากชื่อเสียงด้านวิชาการและงานวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัย Strathclyde ยังขึ้นชื่อเรื่องการเป็นพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม และการค้าต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรด้านเทคโนโลยีนานาชาติ ซึ่งผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการเรียนการสอนแบบก้าวหน้า และนวัตกรรมด้านการวิจัยไว้ด้วยกัน  

ในทุก ๆ ปี มีนักศึกษาจำนวนมากที่เลือกสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นลำดับแรก เพราะชื่อเสียงระดับโลกด้านวิชาการและบรรากาศการเรียนที่เป็นมิตร สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ ซึ่งเป็นเมืองชั้นนำเมืองหนึ่งของยุโรป

หากกลาสโกว์กระตุ้นให้คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสก็อตแลนด์แล้วล่ะก็ มหาวิทยาลัย Strathclyde จึงเป็นที่ที่เหมาะที่สุดในการศึกษาต่อของคุณ

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 4 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายรูปแบบการเรียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่เป็นผู้ให้การศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแหล่งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย มีหลักสูตรการเรียนที่เน้นการทำวิจัยในทุกคณะวิชา เพราะงานวิจัยคือหัวใจของทุกอย่างที่เราทำที่มหาวิทยาลัย Strathclyde แห่งนี้ งานวิจัยจะเชื่อมโยงกับการสอนหลักสูตรปริญญาตรีและโท นอกจากนี้ ผลของงานวิจัยทั้งหลายยังถูกนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างความแตกต่างในแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมในภาพรวมอีกด้วย