University of Strathclyde

เมือง: กลาสโกว์ 

ภูมิภาค: สกอตแลนด์  

ระดับคุณวุฒิที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี 
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นสถาบันนานาชาติชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ – ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ที่แวดล้อมไปด้วยความมีชีวิตชีวา มีชุมชนนานาชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักเรียนราว 23,000 จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 

สถาบันได้มุ่งมั่นในการส่งต่อองค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนมาเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี ผ่านการเรียนการสอน และผลงานด้านวิจัยอันยอดเยี่ยม ทำให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น มีการเรียนรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาต่าง ๆ   

มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ระดับ 5 ดาว จากการตรวจสอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยองค์กร QS