University of Leicester

เมือง: เลสเตอร์ 

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ  

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Leicester เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของสหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลก และการเรียนการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Leicester ยังมีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเอง จึงทำให้เกิดชุมชนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย และการทำงานภายใต้กรอบความเป็นนานาชาตินี้ ถือเป็นเป้าหมายและพันธกิจที่สำคัญของสถาบัน  

มหาวิทยาลัย Leicester ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1921 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สงคราม Great War เราทุกคนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของสถาบัน และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการค้นพบและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในเวลาต่อมา  และประวัติศาสตร์บทใหม่ของสถาบันได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 เมื่อมีการค้นพบลายพิมพ์พันธุกรรม (Genetic Fingerprinting) ขึ้น และเป็นบ้านของทีมค้นคว้าที่นำไปสู่การค้นพบพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 และเราให้สัญญาว่าจะยังคงความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป ในวาระที่สถาบันกำลังมีจะมีอายุก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่สองนี้ 

ทุนการศึกษา:

ส่วนลดค่าเรียน 22-28% ในการเรียนที่ College of Science & Engineering  

ส่วนลดค่าเรียน 15% สำหรับหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์ (LLM Scholarship)