University of Greenwich

เมือง: Greenwich 

ภูมิภาค: Greater London

www.gre.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Greenwich เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำในเมืองลอนดอน และเป็นบ้านของนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศอย่างลอนดอนและเคนท์ ซึ่งมีบางสิ่งสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแสงสีของเมืองหลวงหรือความสงบ เรียบร้อยของเมืองชนบท 

เราภาคภูมิใจในมาตรฐานการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีความพึงพอใจ ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานของเรา มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 400 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานการเรียนดีเลิศซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและมุ่งมั่นให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการทำงานจริง