University of East Anglia

เมือง: Norwich 

ภูมิภาค: ตะวันออกของอังกฤษ 

www.uea.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย East Anglia เป็นหนึ่งในสถาบันที่เป็นแหล่งรวมชุมชนวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป และการค้นพบจากงานวิจัยของเรา สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกปัจจุบัน ที่ East Anglia เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ อาทิ การลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน หรือการทำงานวิจัยที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน  

เราเป็นผู้นำการศึกษาในหลายสาขาวิชา เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานเพื่อสังคม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนา วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย บุคลากรด้านการสอนมักเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างแท้จริง