UCAS

เมือง: Cheltenham

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.ucas.com

ให้บริการเพื่อช่วยนักเรียนในการตัดสินใจศึกษาต่อหลังจบหลักสูตร GCSE รวมถึงผู้ที่จะทำการสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า