Masterclasses in Engineering and related subjects

มาร่วมค้นหาโอกาสการเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักรด้วยกัน - เราคือแหล่งกำเนิดนวัตกรรมมากมาย ที่รอให้คุณมาเรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ตอบรับกับภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยเพื่อต่อยอด

University of Exeter: บทบาทของธรณีเทคนิคในสาขาวิศวกรรมโยธา 

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 15.30-16.45 น.

ผู้บรรยาย: Professor Akbar Javadi, Professor of Civil (Geotechnical) Engineering, Head of the Computational Geomechanics Group and Director of Global Development, Department of Engineering, University of Exeter

เกี่ยวกับ Masterclass:
ฟังบรรยายจากมหาวิทยาลัย Exeter หัวข้อธรณีเทคนิคในสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานี้ และมาเรียนรู้ว่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะพาคุณไปได้ถึงไหน 

ประวัติผู้บรรยาย: 
อักบาร์ จาวาดี เป็นศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค Head of the Computational Geomechanics Group และ Director of Global Development ในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์ด้านการวิจัย การสอน และการให้คำปรึกษามากกว่า 24 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่หลากหลาย และยังเป็นศาสตราจารย์รับเชิญกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้ ในประเทศจีนอีกด้วย เขาเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและนักวิจัยของ Institution of Civil Engineers ความสนใจด้านงานวิจัยหลักของอักบาร์ ได้แก่ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลข และแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับระบบวิศวกรรมต่าง ๆ  

Masterclasses in Engineering and related subjects

University of Dundee: โลกอันน่าตื่นเต้นของวิศวกร 

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 15.30-16.45 น.

ผู้บรรยาย: Professor Robert Keatch, Professor of Mechanical and Electronic Engineering, School of Science and Engineering, University of Dundee

เกี่ยวกับ Masterclass:
พบบทบาทที่น่าตื่นเต้นของวิศวกรในการพัฒนาวัสดุใหม่สำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเพื่อการกีฬา การแพทย์ การบิน และยานยนต์ สัมผัสประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลผ่านโครงการและการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยการสอน พบกับโอกาสอันน่าตื่นเต้นในการทำงานกับอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ เช่น CERN

ประวัติผู้บรรยาย: 
ศาสตราจารย์โรเบิร์ต คีทช์ ดำรงตำแหน่ง Head of Mechanical Engineering, Biomedical Engineering and Electronic Engineering ระหว่างปี 2548-2564 และเป็นรองคณบดีและผู้อำนวยการฝ่ายรับและสรรหานักศึกษาของวิทยาลัยระหว่างปี 2556-2558 ด้วยการเน้นจุดแข็งด้านวิชาการในการวิจัยทางการแพทย์ทำให้เกิดแนวทางและองค์ความรู้ใหม่ในการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต บริหารธุรกิจ และการแพทย์  แนวทางการสอนสหสาขาวิชาชีพนี้นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ การถ่ายภาพทางการแพทย์ และวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ซึ่งทำให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทำให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และสามารถนำทักษะใหม่ ๆ ไปทดสอบใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยของศาสตราจารย์คีทช์เกี่ยวกับการสร้างโครงเลี้ยงเซลล์แบบ 3D ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาบาดแผล การปรับพื้นผิวและวัสดุ และการสร้างแบบจำลองทางชีววิทยาของระบบ โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การวิจัยแบบสหวิชา คือ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต คณิตศาสตร์ และการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานวิจัยในการสังเคราะห์ และการพัฒนาโครงเลี้ยงเซลล์แบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดสอบในหลอดทดลองสำหรับการศึกษาพื้นฐานของพฤติกรรมในเซลล์ นอกจากนี้ เขามีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านวิศวกรรมจุลภาค เทคนิคการประดิษฐ์ วัสดุและชีวกลศาสตร์ และได้ใช้ความสนใจในการวิจัยของเขาในกิจกรรมด้านชีวการแพทย์มากมาย อาทิ การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการตรวจสอบพฤติกรรมของเซลล์ที่ซับซ้อนบนโครงสร้าง 3 มิติ