Study UK Connect
  • พูดคุยแบบ live chat* และรับคำแนะนำเจาะลึกจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 
  • ส่งคำถามถึงมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรผ่านช่องทาง Q&A
  • สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ เช่น เคล็ดลับการสมัครเรียน เจาะลึกการเรียนแต่ละสาขาวิชา โอกาสในการจ้างงานและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน และประสบการณ์จากศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร การขอวีซ่า และข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร
  • ข้อมูลทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

บริติช เคานซิลให้ความสำคัญอย่างมากกับความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการคุ้มครองเด็กในกิจกรรมทุกอย่างที่เราจัด สถาบันที่ร่วมงานกับเราปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองสิทธิเด็กของบริติช เคานซิลเช่นกัน

เราขอให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีมีผู้ปกครองอยู่ด้วยระหว่างการประชุมออนไลน์กับสถาบันศึกษาการเมื่อใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ของบริติช เคานซิล