St Lawrence College

เมือง: Kent

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.slcuk.com

โรงเรียนประจำเอกชนแบบสหศึกษาที่มีความโดดเด่นในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นหนึ่งในโรงเรียนกลุ่ม HMC เปิดรับนักเรียนอายุ 3-18 ปีทั้งแบบประจำและไป-กลับ