บริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยยึดถือแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร บริษัทเอสซีจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2456 ตามพระราชโองการของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)  เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ อันเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในขณะนั้น กล่าวได้ว่า บริษัทเอสซีจี มีบทบาทอย่างยิ่งในการนำประเทศเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ปัจจุบัน บริษัทเอสซีจี ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ส่วน คือ  1) เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2) เอสซีจี เคมิคอลส์ และ 3) เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เติบโตอย่างรวดเร็ว มั่นคง และเป็นที่ไว้วางใจของคู่ค้า อีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทต้นแบบที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ