Rugby School Thailand

เมือง: ชลบุรี

ช่วงอายุของนักเรียน: 2-18 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • โรงเรียนประจำ
  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 
  • โรงเรียนแบบไป-กลับ 

โรงเรียนนานาชาติรักบี้ได้นำประสบการณ์ 452 ปีในการดำเนินสถานศึกษาเอกชนของสหราชอาณาจักร มาผนวกกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและอากาศบริสุทธิ์ในย่านชานเมืองของจังหวัดชลบุรี โดยเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของโรงเรียนรักบี้ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เก่าแก่ และได้รับการยกย่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร   โรงเรียนนานาชาติรักบี้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 90 นาที และจากตัวเมืองพัทยาเพียง 20 นาที  มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนอย่างครบครัน อาทิ อาคารเรียน ศูนย์กีฬา ทะเลสาบ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเต็มที่บนพื้นที่ 80 เอเคอร์ของโรงเรียน

โรงเรียนมีคติพจน์ คือ “the whole person, the whole point” หมายถึง การเรียนรู้ของผู้เรียนจะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่วิชาการ แต่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาด้านจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความมั่นใจ ความรับผิดชอบ และทักษะทางสังคมอย่างครบถ้วน  โรงเรียนนานาชาติรักบี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะผู้เรียนจะได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน - เพราะการศึกษาคือการพัฒนาบุคคลในองค์รวม  

โรงเรียนนานาชาติรักบี้ใช้หลักสูตรอังกฤษ (British National Curriculum) และเสริมด้วยมาตรฐานทางวิชาการที่สูงตามแบบการศึกษาเอกชนในสหราชอาณาจักร รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 13 โดยเปิดสอนทั้งคุณวุฒิระดับ IGCSE และ A-Level  

รับนักเรียนประจำอายุตั้งแต่ 3 -13 ปี โดยมีรูปแบบการเรียน 3 แบบ ดังนี้:

  • แบบ Flexi Boarding (นอนที่โรงเรียนไม่เกิน 2 คืน/สัปดาห์ ตามวันที่กำหนด)
  • แบบ Weekly Boarding (นอนที่โรงเรียนไม่เกิน 4 - 5 คืน/สัปดาห์)
  • แบบ Full Boarding (นอนที่โรงเรียนทั้งสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน)

ทุนการศึกษา:

ฟรีค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนแบบ Full หรือ Weekly Boarders ในปีการศึกษา 2019

มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีทักษะวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา