Ravensbourne

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.ravensbourne.ac.uk 

 

Ravensbourne เป็น สถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำด้านความสร้างสรรค์เพื่ออนาคต และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่รังสรรค์มาจากกลุ่มความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่หยั่งลึกอยู่ใน DNA ของสถาบัน ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สื่อ การสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนชีวิตของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การศึกษาอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผสมผสานจินตนาการในการสร้างเครื่องมือ การฝึกฝน และเทคนิคในการเรียนรู้บ่มเพาะความสามารถเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาคนให้กลายเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นนักปฏิบัติด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เติมเต็มช่องว่าง และสร้างการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม เชื่อมโยงงานวิจัยให้ใช้ได้ในชีวิตจริง ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวกอย่างยั่งยืนกิจกรรมทั้งหมดของสถาบันหล่อหลอมจากความเชื่อหลัก 3 ประการ คือ คิดสร้างสรรค์ การบูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและความรอบด้าน