โครงการ New for Old  http://design.britishcouncil.org/projects/new-old/

โครงการนี้เป็นโครงการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาภาคหัตถกรรมและงานออกแบบ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการและชุมชนของพวกเขาอยู่รอดอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 บริติช เคานซิล ลงมือทำงานในประเทศอินโดนีเซีย พม่า ไทย และเวียดนาม ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนช่างฝีมือ นักออกแบบ และช่างผลิตชิ้นงาน เรามีความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาคอุตสาหกรรมการออกแบบหัตถศิลป์ในสหราชอาณาจักรกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับสถานะงานฝีมือทั่วโลก