GG_theme
Delegates Going Global Conference

Pre-Going Global 2018 Seminar — Thailand

Global Connection, local impact: Designing internationalisation strategies for Thai Universities amid current changes and challenges

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

10.00 - 13.00 น.

ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

     บริติช เคานซิล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีกำหนดจัดงานสัมมนา Pre-Going Global สำหรับผู้กำหนดนโยบาย คณาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อพบปะ อภิปราย และถกแถลงเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ต่างประเทศเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การลดลงของจำนวนนิสิตนักศึกษา การโหมกระหน่ำของกระแสสื่อดิจิทัล และความคาดหวังต่อบัณฑิตที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน การสัมมนาจะครอบคลุมถึงการออกแบบยุทธศาสตร์ที่จะรองรับโอกาสและปัจจัยบวกต่าง ๆ ด้วย อาทิ จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย การพัฒนาทางการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

หัวข้อของงานสัมมนาจะสอดคล้องกับธีมของงาน Going Global 2018 คือ “Global connections, local impact” โดยเน้นที่บริบทของประเทศไทย วิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาไทยและสหราชอาณาจักร องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน จะร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในมุมมองระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

 

กำหนดการ

10.00 - 10.30 น.          ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 10.35 น.          กล่าวต้อนรับ

10.35 - 11.50 น.          อภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญ

11.50 - 12.00 น.          ข้อมูลเกี่ยวกับงาน Going Global 2018

12.00 - 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันและ Networking

รายชื่อวิทยากร

 •   รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•    อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network: AUN)

•    Graham Kendall มหาวิทยาลัย Nottingham วิทยาเขตมาเลเซีย (TBC)

•    หอการค้าอังกฤษ / ภาคอุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Going Global 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาสำหรับผู้นำด้านการศึกษาจากทั่วโลกที่จะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

เกี่ยวกับ Going Global 2018:

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Going Global 2018 : https://www.britishcouncil.org/going-global/themes