Oxford International College

เมือง: Oxford

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.oxcoll.com

Oxford International College เปิดรับนักศึกษานานาชาติ อายุ 16 ปีขึ้นไป เปิดสอนทั้งแบบกลุ่มและเรียนตัวต่อตัวในหลักสูตร A-level