Newcastle University

เมือง: Newcastle

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.ncl.ac.uk 

 

มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ ที่ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาระดับปริญาตรี 16,000 คน และบัณฑิตศึกษาราว 6,000 คน ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ การเป็นสถาบันในเมืองที่มีชื่อเสียงในเวทีโลกด้านวิชาการ 

มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group ที่เน้นด้านทำวิจัย เราจึงมีชื่อเสียงด้านงานวิจัยที่เป็นเลิศ โดยเป็น 1 ใน 12 มหาวิทยาลัยวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าในความท้าทายหลักสามเรื่อง คือ นวัตกรรมด้านอายุวัฒนะ ความยั่งยืน และการปรับปรุงยกระดับสังคม โดยมีการผลิตงานวิจัย และการเรียนการสอนที่เน้นสามเรื่องนี้เป็นหลัก 

นักศึกษาของเรามีความสุข และพึงพอใจสูงขณะเรียนที่ Newcastle โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 6 จากผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษา National Student Survey 2015 เป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่ผู้จ้างงานยกให้เป็นสถาบัน ‘เป้าหมาย’ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน มากที่สุดด้วย (โดย Times Top 100 Graduate Employers 2015) ผลสำรวจล่าสุดระบุว่า 94.1% ของบัณฑิตได้งานทำ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 6 เดือนหลังจบการศึกษา