ประวัติวิทยากร 

DR NATALIA SLUTSKAYA

Director of Recruitment and Admission, School of Business Management and Economics, University of Sussex 

Natalia Slutskaya จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัย Exeter ในปี 2552 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เธอได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์อาวุโสที่มหาวิทยาลัย Sussex ก่อนหน้านี้เธอได้ทำงานกับมหาวิทยาลัย Brunel ใน London และเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย Exeter และ มหาวิทยาลัย Stockholm เธอมีความสนใจสหวิทยาการและการผสานวิชาการขององค์กรศึกษาและแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองด้านด้วยกันคือ stigma management ที่เน้นเรื่องการศึกษาอาชีพที่ทำงานกับความสกปรก และกลยุทธ์การจัดการแรงงาน ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน โดยมุ่งที่ความแตกต่างเรื่องชนชั้นในที่ทำงานและวิธีที่สร้างความไม่เท่าเทียม เธอได้เรียบเรียงตำราร่วม (Dirty Work: Concepts and Identities) และเขียนหนังสือร่วม (Class, Gender and Occupation: Working Class Men doing Dirty Work) กับสำนักพิมพ์ Palgrave และยังมีผลงานวิชาการที่ถูกตีพิมพ์หลายฉบับเช่น Gender, Work and Organization;  Work. Employment and Society; Organization และ Organizational Research Methods ผลงานวิจัยของอาจารย์ Natalia เป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมและนำไปใช้เชิงนโยบายได้ และได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน ที่ได้นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลส่วนภูมิภาค องค์กรการกุศล และ the CityUK หนึ่งในโครงการของเธอได้นำไปสู่การสร้างสารคดีที่ออกฉายในงาน ESRC Festival of Social Science 2016 และได้รับเชิญออกอากาศเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ใน BBC Radio 4's Thinking Allowed กับ Laurie Taylor บทความของเธอที่มีชื่อว่า "Lessons from Photoelicitation: Encouraging Working Men to Speak" ได้รับรางวัล Emerald Literati ในฐานะงานวิจัยยอดเยี่ยมในปี 2013 อาจารย์ Natalia ยังเป็นรองบรรณาธิการใหญ่ของ Gender, Work and Organization and of European Management Review