เมือง Southampton

ช่วงอายุ 11-18 ปี

จุดเด่นของโปรแกรม

  1. โรงเรียนมีประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี ตั้งอยู่เมือง Southampton เมืองท่าที่สำคัญของประเทศอังกฤษ  เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรือ TITANIC
  2. สอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้เรียนได้อย่างสนุก ท้าทาย และตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
  3. มีกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วมเพื่อรู้จักประเทศอังกฤษมากขึ้นและมีเวลาที่น่าจดจํากับเพื่อนใหม่
  4. การเรียนของที่นี่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษและสนุกได้ในเวลาเดียวกัน

ติดต่อสมาชิก TIECA

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ PASA

29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ชั้น 2 ถนนพิบูลสงคราม อําเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 081 449 2235, 096 808 8881

อีเมล pasa@pasa.co.th

เว็บไซต์ www.pasa.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/08927