Kings College

เมือง: London, Oxford, Brighton, Bournemouth

www.kingseducation.com

Kings Colleges เตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักเรียนของ Kings Colleges ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และชั้นเรียนขนาดเล็ก และด้วยสัดส่วนของเจ้าหน้าที่กับนักเรียนที่ไม่สูงทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดส่งผลให้สามารถได้ผลการเรียนสูง โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรภาษาและหลักสูตรการเรียนให้นักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป เช่นหลักสูตรเตรียมตัวด้านภาษา GCSE, A-level และ Advanced Level Foundation โรงเรียนสอนหลักสูตร A Levels ในชั้นเรียนขนาดเล็กลงไปอีกคือมีนักเรียน 4-10 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนและการเตรียมตัวสอบอย่างทั่วถึง หลักสูตร Advanced Level Foundation ของ Kings Colleges เป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษ คือใช้เวลาเรียน 1 ปี และพัฒนาจากการสอนและการสอบของหลักสูตร A Levels และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Pearson (Edexcel) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบ A Levels เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรพื้นฐานของสหราชอาณาจักรสำหรับเตรียมเข้าศึกษาต่อใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Oxford หรือ Cambridge หรือหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทางโรงเรียนมีหลักสูตรเตรียมความพร้อม Oxbridge and Medical Preparation Programme  เพื่อช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การฝึกงานที่เหมาะสม และให้คำแนะนำสำหรับการสอบอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ เช่น  UKCAT และ BMAT โรงเรียนมีความยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติ และตั้งอยู่ในสี่เมืองของสหราชอาณาจักรได้แก่  London, Oxford, Brighton  และ Bournemouth