Initial English Teacher Education at Rajabhat Universities in Thailand

ที่มาเกี่ยวกับโครงการ

ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษา

งานของบริติช เคานซิลในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระบบ (EES) มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษ เราเชื่อว่าการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านวิชาการและอาชีพ และช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสังคมโลก การวิจัยและนวัตกรรมของเราร่วมกับพันธมิตรในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศเป็นหลักฐานว่า 'สิ่งที่ใช้ได้ผล' ในการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เราสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ภาษาในโลกที่มีหลายภาษา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาภาษาที่มีคุณภาพไม่แบ่งแยกและมีความเท่าเทียมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 4

ในปี 2021 กรอบงานเชิงโปรแกรม EES ของเราได้รับการจัดระเบียบตามธีมออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบ:

  • การศึกษาด้านการการสอนภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษและการสนับสนุนส่งเสริม
  • โครงการ English Connect (ดิจิทัล)

การสนับสนุนลำดับความสำคัญเหล่านี้คือแนวทางของเราที่ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักรในด้านการศึกษาของครู เทคโนโลยีการศึกษา และการสอนและการวิจัยที่ครอบคลุม ข้อมูลเชิงลึก และนวัตกรรม เราพยายามที่จะจัดทำเอกสารและแบ่งปันการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริง บทบาทของเราในภาษาอังกฤษระดับโลกหมายความว่าความคิดที่ก้าวหน้าและการวางตำแหน่งสหราชอาณาจักรในฐานะผู้นำด้านการศึกษาภาษาอังกฤษถือเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของเรา

 

เกี่ยวกับงานวิจัย

ครูเป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับและรับมือกับความท้าทายระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษาของครูดังกล่าวจึงมีความสำคัญสูงสุดเช่นกัน (Darling-Hammond, 2017) เช่นเดียวกับการวิจัยคุณภาพสูงด้านการปฏิบัติ (Tatto, 2021) สิ่งนี้ใช้ได้กับการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง ครู และนักการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา พบว่ามีความท้าทายบางประการเกี่ยวกับคุณภาพของครู ความเชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และประเภทของระบบสนับสนุนนักศึกษาครูก่อนเข้าสู่ระบบการสอน

ในปี พ.ศ. 2565 บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ทำการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศในด้านนี้เพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ “ตามบริบท” ในด้านการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในประเทศไทยได้ดีขึ้น ผลการวิจัยที่มีคาดว่าจะสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นโดย สถาบันในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง