Imperial College London

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.imperial.ac.uk

 

Imperial College London ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร และเป็น 1 ใน 10 ของสถาบันที่ดีที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยชื่อเสียงของความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยทำให้สถาบันดึงดูดนักศึกษารวมถึงบุคลากรที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาระดับโลก และงานวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การค้า และการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการทำงานแบบสหวิชาการภายในสถาบัน และความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก นอกจากนี้ นักศึกษาของ Imperial College London ยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าตื่นเต้นต่างๆ ในมหานครลอนดอน