วิดีโอเคล็ดลับการสอบ IELTS 

การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้อสอบ IELTS ทักษะการพูด

ความฉะฉานและความคิดที่ต่อเนื่อง 

วิดีโออธิบายเรื่องความคล่องแคล่ว ฉะฉาน และความต่อเนื่องทางความคิดที่จะถูกนำมาพิจารณาประเมินผลในทักษะการพูด ประกอบด้วยความยาวของการพูด การจัดลำดับความคิดอย่างสมเหตุสมผล สามารถชี้ให้เห็นทิศทางความคิด นอกจากนี้ในวิดีโอยังมีคำแนะนำ และตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความชำนาญในภาษาอังกฤษอีกด้วย 

กลุ่มคำและคำศัพท์

วิดีโออธิบายเรื่องกลุ่มคำและคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆ ที่จะถูกพิจารณาในข้อสอบการพูด ประกอบด้วยคำที่มักใช้คู่กัน (Collocation) การแสดงถึงความหมายโดยนัย (Connotation) การใช้คำศัพท์เฉพาะ หรือสำนวน (Expression) และการลำดับเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาการใช้กลุ่มคำและคำศัพท์ด้วย 

ไวยากรณ์

วิดีโออธิบายด้านต่างๆ ของไวยากรณ์ที่จะถูกพิจารณาในการประเมินความสามารถข้อสอบการพูด ประกอบด้วยความสมดุลของประโยคที่มาพร้อมความถูกต้อง การใช้ประโยคเชิงซับซ้อน และชนิดของ Tense ที่แตกต่างกันในแต่ละโจทย์ นอกจากนี้วิดีโอนี้ยังมีคำแนะนำและแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

การออกเสียง 

วิดีโอช่วยอธิบายเรื่องการออกเสียงที่จะถูกนำไปประเมินในข้อสอบการพูด อันประกอบด้วยการเน้นคำและประโยค  ท่วงทำนองเสียงต่ำเสียงสูง และการออกหางเสียงของตัวสะกด  พร้อมคำแนะนำสำหรับพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง