วิดีโออธิบายด้านต่างๆ ของไวยากรณ์ที่จะถูกพิจารณาในการประเมินความสามารถข้อสอบการพูด ประกอบด้วยความสมดุลของประโยคที่มาพร้อมความถูกต้อง การใช้ประโยคเชิงซับซ้อน และชนิดของ Tense ที่แตกต่างกันในแต่ละโจทย์ นอกจากนี้วิดีโอนี้ยังมีคำแนะนำและแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง