วิดีโออธิบายเรื่องกลุ่มคำและคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆ ที่จะถูกพิจารณาในข้อสอบการพูด ประกอบด้วยคำที่มักใช้คู่กัน (Collocation) การแสดงถึงความหมายโดยนัย (Connotation) การใช้คำศัพท์เฉพาะ หรือสำนวน (Expression) และการลำดับเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาการใช้กลุ่มคำและคำศัพท์ด้วย