Date
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2013 - 08:45 - พุธ 13 พฤศจิกายน 2013 - 16:30
สถานที่
Royal City Hotel, Bangkok

องค์การยูเนสโก ร่วมด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และบริติช เคานซิลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนการพัฒนาข้อมูลทางสถิติด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษจิกายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนพัฒนาข้อมูลทางสถิติด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นจากความสำเร็จของสัมมนาครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลทางสถิติด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ และนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การกำหนดตัวชี้วัดทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก” อีกด้วย  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.unescobkk.org/news/article/second-technical-training-workshop-on-religion-art-and-cultural-statistics-of-thailand-11-13-novem/