Date
พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2016 -
09:00 - 12:00
สถานที่
ห้องที่ 19, บริติช เคานซิล สยามแสควร์

บริติชเคานซิลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกันจัดงาน PhD Day สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาปริญญาเอกไทยภายใต้โครงการของสกว. ที่มีความสนใจสมัครทุน Newton Fund  PhD Placement สำหรับนักศึกษา และทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

โดยกิจกรรมภายในงานมีดังต่อไปนี้ 

  • บรรยายเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Newton Fund ในประเทศไทยบรรยายเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำและการสมัครโครงการ Newton Fund PhD Placement สำหรับนักศึกษา และทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

  • เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยกับศิษย์เก่าของ Newton Fund 

ตารางกำหนดการ 

09.00-09.15 น.

ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

09.15-09.30 น.

กล่าวเปิดงานโดย

- สถานเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำกรุงเทพ

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- บริติช เคานซิล (ประเทศไทย)

09.30-10.00 น.

บรรยายเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Newton Fund ในประเทศไทย

10.00-10.30 น.

บรรยายภายใต้หัวข้อ โครงการปริญญาเอก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

10.30-11.00 น.

ข้อมูลโครงการปริญญาเอก PhD Placement และทุนสนับสนุนการเดินทางสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คำแนะนำและขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

11.00-11.30 น.

พบและพูดคุยกับผู้ได้รับทุนจาก Newton Fund

11.30-12.00 น.

ถามตอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่อีเมลล์ newtonfund@britishcouncil.or.th