บริติช เคานซิล ร่วมกับหน่วยงานอุดมศึกษาและวิจัยของไทย เปิดรับสมัครทุนความร่วมมือวิจัยระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ISPF Grants for international research collaborations มูลค่าทุนสูงสุดทุนละ 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 9 ล้านบาท
Date
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2024 -
15:00 - 16:00

บริติช เคานซิล ร่วมกับหน่วยงานอุดมศึกษาและวิจัยของไทย เปิดรับสมัครทุนความร่วมมือวิจัยระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ISPF Grants for international research collaborations มูลค่าทุนสูงสุดทุนละ 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 9 ล้านบาท และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางออนไลน์เพื่อรับฟังรายละเอียดการสมัครแบบเจาะลึก ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 

 

International Science Partnerships Fund หรือ ISPF เป็นเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรผ่าน กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของสหราชอาณาจักร (Department of Science, Innovation, and Technology) โดยมีบริติช เคานซิลเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสหราชอาณาจักรในการร่วมดำเนินงานและขับเคลื่อนกองทุนนี้ โดยในประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอุดมศึกษาและวิจัยของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)