โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันจากสหราชอาณาจักร
โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันจากสหราชอาณาจักร
Date
อังคาร 28 พฤษภาคม 2024 - อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2024
Additional information
ตามเวลาของสหราชอาณาจักร

นักวิจัยรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยสามารถสมัครทุนร่วมทำงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Early Career Fellowships ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุน International Science Partnerships Fund (ISPF) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งสหราชอาณาจักร (Department for Science, Innovation, and Technology) โครงการนี้มุ่งให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยตลอดจนค่าเดินทางและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมทำงานวิจัยกับสถาบันจากสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ ISPF Early Career Fellowships มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าถึงระบบนิเวศทางวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวก และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใหม่ ๆ ได้จากการทำงานระหว่างประเทศร่วมกัน โดยโครงการนี้ จะสนับสนุนนักวิจัยจำนวน 3 คนต่อหนึ่งสถาบันจากสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมโครงการในร่วมทำงานวิจัยภายใต้ 4 ประเด็นหลักของทุน ISPF ได้แก่ การอนุรักษ์โลก สุขภาพ เทคโนโลยี และพัฒนากำลังคน

สิทธิประโยชน์ของทุน

นอกจากโอกาสในการร่วมทำวิจัยกับสถาบันในสหราชอาณาจักรแล้ว โครงการทุนร่วมทำงานวิจัยนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 • เงินทุนสำหรับนักษามูลค่า 27,979 ปอนด์ (หรือประมาณ 1.29 ล้านบาท) รวมถึงค่าแปรผันจากค่าครองชีพในเมืองหลวง*

 • ค่าใช้สอยสำหรับการวิจัยมูลค่า 10,000 ปอนด์ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน (แบ่งตามสัดส่วนหากระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน)

 • ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เช่น

 • ค่าสอบภาษาอังกฤษ IELTS หากเกี่ยวข้อง (สำหรับกรณีที่นักวิจัยไม่มีผลสอบที่ใช้ได้)
  ตั๋วเครื่องบินขากลับชั้นบินธุรกิจจากประเทศภูมิลำเนาสู่สหราชอาณาจักร
  วีซ่าและค่าประกัน ตลอดจน ระบบดูแลรักษาสุขภาพแห่งชาติ National Health Service
  ค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายสำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระ)

เงื่อนไขในการสมัคร

การสมัครทุนร่วมทำงานวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ISPF Early Career Fellowships scheme เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศไทย โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 •  มีประสบการณ์หรือความสนใจที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิจัยที่เสนอเปิดรับสมัคร
 •  แสดงความสนใจหรือแผนที่จะมีส่วนร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ร่วมโครงการด้วยกัน
 •  มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิจัย หรือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมหลังจากโครงการ
 • ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษตามที่สถาบันสหราชอาณาจักรกำหนด

วิธีการสมัคร 

สามารถสมัครทุนโครงการ ISPF Early Career Fellowships ผ่านการสมัครโดยตรงกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการรอบนี้

มหาวิทยาลัย Imperial College London

 1. กรอบงานวิจัย 1: การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยคุกคาม (รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจโรคระบาด) Preparedness and Response to Emerging Threats (including economic pandemic preparedness)
 2. กรอบงานวิจัย 2 การวิเคราะห์ด้านสุขภาพของโลก Global health analytics
 3. กรอบงานวิจัย 3 วัคซีนและการรักษา Vaccines and Therapeutics
 4. กรอบงานวิจัย 4  Pathogen Genomic Epidemiology
 5. กรอบงานวิจัย 5  การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ Strengthening Health Systems

กำหนดการรับสมัคร

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน (ตามเวลาของสหราชอาณาจักร)

เกี่ยวกับทุน International Science Partnerships Fund

ทุน International Science Partnerships Fund มุ่งสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองโดยให้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นหัวใจหลักสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนับสนุนให้นักวิจัยและนวัตกรสหราชอาณาจักรร่วมมือกับนานาประเทศในประเด็นสำคัญ อาทิ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เทคโนโลยีและกำลังคน ซึ่งเป็นทุนที่บริหารโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งสหราชอาณาจักร (Department for Science, Innovation, and Technology) และดำเนินการโดยสถาบันชั้นนำทางด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย UK Research and Innovation (ประกอบด้วยสภาวิจัย 7 สถาบัน, Innovate UK และ Research England), the UK Academies, the British Council, the Met Office, the National Physical Laboratory, the UK Atomic Energy Authority, and Universities UK International.

ความเท่าเทียม ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

บริติช เคานซิล มุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนดึงดูดและสนับสนุนผู้มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันทางด้านวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยการได้รับโอกาสให้พัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อความพิการ เพศ สถานภาพสมรส เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ และอายุ
โครงการ Early Career Fellowships ถูกออกแบบมาเพื่อขยายการมีส่วนร่วม และสนับสนุนเส้นทางอาชีพของนักวิจัยที่มีภูมิหลังที่ถูกมองข้ามภายในแวดวงการวิจัยของผู้สมัคร

 

* การคำนวณจะคิดเป็นสัดส่วนสำหรับระยะเวลาของโครงการที่น้อยกว่า 12 เดือน และในกรณีที่เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับบุตรผู้ติดตามของนักวิจัยระดับ Fellowship จะสอดคล้องข้อกำหนดทางด้านวีซ่า1 ซึ่งจะพิจารณาโดย หน่วยงาน Home office ของสหราชอาณาจักร
[1] เพื่อใช้ในการอ้างอิง ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีบุตรเป็นผู้ติดตามจะได้รับเบี้ยเลี้ยงจำนวน 680 ปอนด์ต่อเดือนสำหรับ บุตรที่ต้องพึ่งพาและยังไม่บรรลุนิติภาวะ และสามารถเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 845 ปอนด์ หากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ผู้สมัครโครงการที่จะเดินทางร่วมกับบุคลลที่ต้องพึ่งพาและยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอวีซ่า ซึ่งนอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริติช เคานซิล