Date
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020 -
15:30 - 16:30
สถานที่
เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมนาออนไลน์ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Teams

COVID-19 ทำให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาเร่งเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงเพื่อคงความต่อเนื่องของการศึกษา

การสัมนาออนไลน์ชุดที่สองนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาล มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ กำลังทำหน้าที่อย่างไรเพื่อให้การเกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างอย่างทั่วถึงท่ามกลางภัยคุกคามของความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิทัล

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 

15:30 น. – 16:30 น. 

 

เกี่ยวกับสัมนาออนไลน์ Higher Education Partnerships

การสัมนาออนไลน์ที่กำหนดแนวทางนโยบายของบริติช เคานซิลทางด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาในอนาคตโดยเจาะลึกถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับนานาชาติ เรามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสหราชอาณาจักรและประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อทำให้ภาคการศึกษาสามารถคาดการณ์ถึงเรื่องความท้าทายรวมไปถึงจัดการความเสี่ยงและตอบสนองต่อโอกาสที่ดีขึ้น