Computer Sciences degrees: specialisations and skills in AI, Cyber Security, Big Data
Date
อังคาร 04 สิงหาคม 2020 -
17:30 - 18:30
สถานที่
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

Study UK East Asia Webinar Connect – Be the best possible you!

Do you want to specialise in Computer Sciences: AI, Cyber Security or Big Data? 

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีความสำคัญยิ่งขึ้น นักเรียนนักศึกษาควรจะเตรียมพร้อมและเลือกสาขาเรียนอย่างไร

บริติช เคานซิลขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Study UK East Asia Webinar Connect วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020 ในหัวข้อ ‘Computer Science degrees: specialisations and skills for careers in AI, Cyber Security, Big Data’ รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ เทรนด์ของอุตสาหกรรม และคำแนะนำการวางแผนเส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากอาจารย์มหาวิทยาลัย Bath, East Anglia และ Southampton รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยท้ายงานสัมมนา 

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Computer Science ในสหราชอาณาจักร

วิทยากร

Dr Alan Hayes 
Director of Teaching in the Department of Computer Science 
University of Bath 

Dr Hayes เป็นวิศวกรซอฟท์แวร์และสมาชิกของสมาคม British Computer Society และ Chartered Information Technology Professional ได้รับรางวัลมากมายด้านความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึง National Teaching Fellowship จาก Higher Education Academy รางวัล Leadership in Learning and Teaching จากมหาวิทยาลัย Bath และการเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน 

Dr Richard Harvey  
Professor of Computer Science at UEA 
Academic Director for Admissions and the Academic Director of Internationalisation. 
University of East Anglia 

Dr Harvey มีความเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหา AI คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)  สอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษามามากมายนับไม่ถ้วนเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ School of Computing Science ของมหาวิทยาลัย East Anglia งานที่อาจารย์สนใจล่าสุดคือเทคโนโลยี visual speech recognition ซึ่งสามารถช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด รวมทั้งช่วยต่อสู้กับอาชญากรรม 

Dr Harvey ยังมีตำแหน่งอีกมากมายในสำนักงานอธิการบดี และเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งในฐานะคณะกรรมการที่เป็นและไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพ

Dr. Leonardo Aniello  
Lecturer in Cyber Security 
University of Southampton 

Dr Aniello เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัย Cyber Security สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขา Computer Science ในปี 2014 จาก "La Sapienza" มหาวิทยาลัยโรมโดยได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเทคนิคการประมวล Big Data ในสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่แบบอาศัยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการสร้างความรู้แบบทันท่วงที งานวิจัยในปัจจุบันของอาจารย์เน้นมุมมองด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เช่น การวิเคราะห์ malware ระบบที่สร้างจาก blockchain การวิเคราะห์ความมั่นคงของ IoT ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ และการแชร์ข้อมูลแบบปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ Dr Aniello ยังเขียนบทความมากกว่า 30 บทความในหัวข้อเหล่านี้ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในการประชุม สัมมนา หนังสือ และวารสารระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัย

University of Bath

หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย Bath มีให้เลือกหลายสาขา ตั้งแต่ AI และ maching learning ไปจนถึง data science และสถิติ นักศึกษาจะได้ความรู้และทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในสาขาวิชานี้ ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ ผสมผสาน และใช้แนวความคิดรวมทั้งเทคนิคใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่าง ๆ และนักศึกษาสามารถไปทำงานในบริษัทเหล่านี้ระหว่างที่ศึกษาอยู่ เช่น Accenture, Imagination Technologies, Goldman Sachs, Microsoft และ Google

ข้อมูลเพิ่มเติม

University of East Anglia

School of Computer Sciences มหาวิทยาลัย East Anglia ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศทางการสอน การวิจัย และการทำธุรกิจมากว่า 40 ปี เข้าใจความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งสะท้อนออกมาในหลักสูตรและงานวิจัยซึ่งมุ่งเน้นการนำไปใช้จริง หัวข้อที่เชี่ยวชาญ เช่น Graphics Vision and Speech Analysis; Colour; Computational Biology; Data Science; Artificial Intelligence นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับ Cloud Computing/Virtualisation, Internet Technologies และ Cyber Security มากขึ้นเรื่อย ๆ  เทคโนโลยีของคณะได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น Agritech, Medicine, Energy, Environment, Health และ Advanced Manufacturing

School of Computer Sciences มหาวิทยาลัย East Anglia มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทระดับโลก เช่น Apple, Aviva, BT และ IBM ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและทำงานในระหว่างที่ศึกษาอยู่ นักศึกษาของคณะจะได้รับการแนะนำ ดูแล และได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้งานที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและคุณภาพสูง รวมถึงสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะทางของคณะได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

University of Southampton

หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Southampton ช่วยให้นักศึกษามีทักษะหลากหลายซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทมากมาย นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้น นอกจากอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกแล้ว อาจารย์แต่ละท่านที่สอนยังเป็นผู้นำในสาขาวิชานั้น ๆ นักศึกษาที่ภาควิชา Electronics and Computer Science สามารถทำงานวิจัยชั้นนำได้ทั้งแบบทำคนเดียวและทำกับทีมวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ยุคใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม