Date
จันทร์ 01 กุมภาพันธ์ 2021 - พุธ 24 มีนาคม 2021

ทุนสนับสนุนผู้หญิงที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้ได้ศึกษาต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร