ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่เป็นมากกว่าแค่การเรียนภาษาอังกฤษ

ในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากเด็กทุกคนจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องมีทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เพราะในอนาคตเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับการได้ฝึกฝนทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา หรือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ย่อมจะส่งผลให้เด็กคนนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ มีความสามารถโดดเด่น และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตที่มากกว่า

คุณพ่อคุณแม่ที่มีวิสัยทัศน์จึงพยายามมองหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมที่เป็นมากกว่าแค่หลักสูตรสอนเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

บริติช เคานซิล มองเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมทักษะต่าง ๆ สำหรับเด็กยุคใหม่ด้วยเช่นกัน จึงออกแบบคอร์สเรียน Primary Plus ทั้ง 6 ระดับให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ทำให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ กล้าสื่อสารอย่างมั่นใจ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกรอบความคิด ‘6Cs’ ที่คิดค้นขึ้นโดย Fullan และ Langworthy และ UNESCO’s transversal skills ดังนี้

  • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

การส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ได้พัฒนาภาษาผ่านทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก

  • ความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาความเป็นผู้นำคือสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมรอบตัว ได้มีโอกาสฝึกการดูแลและเคารพผู้อื่น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการพัฒนาทางภาษาด้วย

  • ทักษะความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น กิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และการสื่อสารในชั้นเรียน Primary Plus ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ มีความพร้อมสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

  • การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี คือการที่เด็ก ๆ สามารถสร้างกรอบความคิดได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมีเหตุผลเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในชั้นเรียน ก็จะมีโอกาสได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

  • การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ชั้นเรียน Primary Plus เปรียบเสมือนสังคมขนาดย่อมที่เด็ก ๆ จะได้มีโอกาสฝึกวิธีการจัดการ การสร้างกฎระเบียบ หรือข้อตกลงร่วมกันของทุกคนในชั้นเรียน

  • ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิตอล

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้นในชั้นเรียนเด็ก ๆ จะต้องได้ฝึกใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ไขงาน ไปจนถึงการใช้เสิร์ชเอนจินเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจนอกจากแนวคิดหลักทั้งหมดนี้ Primary Plus ยังเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่หลากหลายนอกห้องเรียนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

  • กิจกรรม Primary Plus Club ในแต่ละเดือน

เช่น ทดลองทางวิทยาศาสตร์ สร้างงานศิลปะ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็ก  ๆ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  • เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ทางสถาบันจัดขึ้นในแต่ละเทอม

เช่น การแข่งขันประกวดภาพวาด การแข่งขันการพูด เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ ทำให้คอร์สเรียน Primary Plus ของบริติช เคานซิล เป็นมากกว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพราะเน้นสอนทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในศตวรรษ 21 ด้วย เนื่องจากเราต้องการให้เด็กเก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิต คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ต้องการให้ลูกได้พัฒนาทักษะที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตของลูก ๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่บริติช เคานซิล ทุกสาขาค่ะ