Ealing Independent College

เมือง: London 

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.ealingindependentcollege.com 

Ealing Independent College เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน เปิดรับนักเรียนอายุ 13-19 ปีทั้งจากในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยหลักสูตร GCSE และ A-Level และหลักสูตรเฉพาะสำหรับศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริหารธุรกิจ และหลักสูตรที่พัฒนาสำหรับผู้เรียนแต่ละคนและสอนแบบตัวต่อตัว ด้วยสถาบันมีนักเรียนต่างชาติเพียง 10% ของนักเรียนทั้งหมด การเรียนที่นี่จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนร่วมกับนักเรียนอังกฤษ สถาบันมีบุคคลากรการสอนที่เชี่ยวชาญ มีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล และที่สำคัญที่สุดคือผลการสอบของนักเรียนของสถาบันเป็นที่น่าชื่นชมมากและเป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก  Ealing Independent College ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอนดอนซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่นับว่าน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของลอนดอน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 15 ปีของสถาบันในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สิ่งสำคัญสำหรับ Ealing Independent College คือเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และไปถึงจุดหมายที่ใฝ่ฝัน