Durham University

เมือง: Durham

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.dur.ac.uk 

มหาวิทยาลัย Durham ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1832 เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่น มีขนบธรรมเนียมอันยาวนานพร้อมๆ กับมีความทันสมัยในตัว เรามุ่งสร้างความแตกต่างในงานวิจัย ทุนการศึกษา และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในทุกๆ แง่มุมของการศึกษาและการส่งผ่านองค์ความรู้ งานวิจัยและดครงการทุนการศึกษาของเราส่งผลไปในทุกทวีป เราภูมิใจที่ได้สร้างกลุ่มนักเรียนทุนที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบุคคลจากวัฒนธรรมต่างๆ จากทั่วโลก มหาวิทยาลัยของเราเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ให้การศึกษาแบบรอบด้านซึ่งจะทำให้ผู้เรียน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย มีความรู้ด้านวิชาการ และสร้างเสริมทักษะส่วนบุคลที่เป็นองค์ประกอบในการประสบความสำเร็จ