Concord College

เมือง: Shrewsbury

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

www.concordcollegeuk.com

วิทยาลัย Concord เป็นโรงเรียนนานาชาติแบบประจำสำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 13-19 ปี เปิดสอนหลักสูตร GCSE และ A-level มีหลักสูตรฤดูร้อน