Christ College Brecon

เมือง: เบรคอน

ภูมิภาค: เวลส์

www.christcollegebrecon.com

Christ College Brecon เป็นโรงเรียนประจำ และไป-กลับแบบสหศึกษา เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 7 – 18 ปี และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการแนะนำจาก The Good Schools Guide นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร โดยโรงเรียนเพิ่งผ่านการเฉลิมฉลองครบรอบ 475 ปีไปเมื่อปี 2559 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามเลียบแม่น้ำอัสท์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเบรคอนที่งดงาม ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร  ชีวิตในโรงเรียนค่อนข้างเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ทุก ๆ คนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น นักเรียนจะมีส่วนร่วมและได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โรงเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลการเรียนของนักเรียนรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน