Cardiff Metropolitan University

เมือง: Cardiff

ภูมิภาค: เวลส์ 

www.cardiffmet.ac.uk

มหาวิทยาลัย Cardiff Metropolitan เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่โดดเด่น ตั้งอยู่ในเมืองหลวงในทวีปยุโรป ที่น่าตื่นเต้น และมีชีวิตชีวา ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 13,000 คน ที่มาจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation) ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง 5 แห่ง ตามสาขาวิชา ดังนี้ 

วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ 

วิทยาลัยด้านครุศาสตร์ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาลัยการจัดการ 

วิทยาลัยพละศึกษา   

สถาบันมุ่งเน้นการสอนเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทำ โดย 95.6% ของนักศึกษาที่เรียนจบมีงานทำ ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในเวลส์ (DLHE 2015) นักศึกษาในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสได้ฝึกงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์ผู้ประกอบการเพื่อนักศึกษา (Centre for Student Entrepreneurship) ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เข้าถึงเครือข่ายของกลุ่มบริษัทและนายจ้าง 

มหาวิทยาลัย Cardiff Metropolitan จัดลำดับให้เป็นสถาบัน (ที่ก่อตั้งหลังปี ค.ศ. 1992) ที่มีความโดดเด่นด้านกรอบการทำงานวิจัยในปี ค.ศ. 2014  นอกจากนี้ นิตยสาร The Guardian ยังมอบรางวัลผู้ระกอบการประจำปี ค.ศ 2015 ให้ด้วย และเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติยอดเยี่ยมครั้งที่ 6 (สำรวจโดย ISB) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผ่านพันธมิตรที่ให้บริการการศึกษาแบบข้ามชาติ เช่น สำนักงานในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน และเมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย และตัวแทนสถาบันในประเทศไนจีเรีย และประเทศเวียดนาม