Cambridge Tutors College

เมือง: Croydon

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.ctc.ac.uk

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่พาร์คฮิลล์ในเขต Croydon ทางใต้ของลอนดอน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ปลอดภัยและสวยงามน่าอยู่

CTC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 โดย Roger Osborne บัณทิตจากมหาวิทยาลัย Cambridge จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนก็ได้พัฒนาเติบโตและกลายมาเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร เนื่องจากความมีชื่อเสียงในทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

เคล็ดลับความสำเร็จของโรงเรียนคือการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดเล็ก ห้องละไม่เกิน 9 คน สไตล์การเรียนการสอนเป็นแบบการติวเข้มซึ่ง Roger Osborne เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และมีการประเมินการพัฒนาทางวิชาการของนักเรียนรวมถึงผลการสอบรายอาทิตย์ สี่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของ CTC และเป็นเคล็ดลับความสำเร็จ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนของ CTC ประสบความสำเร็จคือผลการสอบของนักเรียนที่อยู่ในระดับสูงเสมอมา ในปี 2015 56% ของนักเรียนที่สอบ A-Level สอบได้เกรด A หรือ A* และหนึ่งในสามของนักเรียนทั้งหมดได้เกรด A/A* ในสามหรือสี่วิชา

นักเรียนของ CTC ส่วนใหญ่ได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการเตรียมใบสมัคร ในปี 2014 นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ แพทยศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

Cambridge Tutors College  จะจัดเตรียมที่พักกับครอบครัวให้สำหรับนักเรียน และนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2016 เป็นต้นไป โรงเรียนได้เปิดตัวหอพักของโรงเรียนซึ่งเป็นห้องพักที่มีห้องน้ำในตัวถึง 40 ห้อง