• มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ 175 ของโลก จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ปี 2017-18
  • มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ 141 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ปี 2018
  • มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ ด้านการวิจัย (ข้อมูลจาก REF 2014)

มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นสถาบันการศึกษาที่ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติกว่า 27,750 คน จาก 130 ประเทศทั่วโลก
และยังเป็นสมาชิกของ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของ

สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีชื่อเสียงระดับโลกในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะมอบองค์ความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและบุคลากรทางการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งการันตีด้วยรางวัล Gold Award ด้านความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน (Teaching Excellence Framework - ข้อมูลจาก TEF)

หลักสูตรการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

MSc Sustainable Chemical Engineering 

หลักสูตร Sustainable Chemical Engineering  ประกอบด้วยองค์ความรู้และหลักปฏิบัติของวิศกรรมเพื่อความยั่งยืน และยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ รวมถึงเซลล์เชื้อเพลิงและกระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊ส กระบวนการเพิ่มผลผลิตและวัสดุชั้นสูง

MSc REFLEX (วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพลังงานทดแทน โปรแกรมฝึกงานแบบยืดหยุ่น)

เป็นการเรียนแบบสหวิทยาการ ร่วมกับคณะวิชาอื่นในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทน บทบาทและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยโปรแกรมการเรียนที่ยืดหยุ่นนี้ จะมีรูปแบบการเรียนหลากหลาย เช่น การเรียนทางไกลร่วมกับการเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติแบบเข้มข้น