Transnational Education

เป้าหมายของเรา

สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหราชอาณาจักร และพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาให้มุ่งสู่สากล ปรับปรุงคุณภาพ และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์ของเรา

เราทำงานร่วมกับภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นสากล และสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของประเทศ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษาในปัจจุบัน เรามีพันธมิตรและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วโลก เราจึงสามารถจัดทำโครงการที่ช่วยพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาในประเทศที่เราเข้าไปทำงานด้วยได้ เราส่งเสริมการยกระดับการศึกษาให้มีความเป็นสากล ซึ่งช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถพัฒนาทักษะและต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในอนาคต

ผลลัพธ์

หลักสูตรร่วมระดับอุดมศึกษไทย-สหราชอาณาจักร เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยวิจัยไทย 9 แห่ง ซึ่งเริ่มนำเนินการในปี 2558 เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยจากทั้งสองประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร นอกจากนี้โครงการหลักสูตรร่วม ฯ ยังได้ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองประเทศและยกระดับการศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยคาดว่าหลักสูตรร่วม ฯ นี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

การเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย จะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางการศึกษาและเป็นประตูสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่

  • ความเป็นเลิศด้านวิชาการ: ความร่วมมือทางการศึกษาจะสร้างชื่อเสียงทางวิชาการในระดับนานาชาติ และจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปในระดับภูมิภาค
  • ความร่วมมือทางการวิจัย: หลักสูตรร่วมระดับอุดมศึกษไทย-สหราชอาณาจักร จะช่วยเพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักวิจัยชั้นนำที่มีเครือข่ายทางวิชาการ ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
  • ความหลากหลายและโอกาสในระดับนานาชาติ: ความร่วมมือจะเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ในระดับนานาชาติแก่นักเรียน

คำรับรอง

“ต้องขอบคุณบริติช เคานซิล ประเทศไทย อย่างมาก ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมสถาบันที่สนใจและมีศักยภาพที่จะสร้างความร่วมมือกัน มาหารือร่วมกันถึงโอกาสในการออกแบบและพัฒนาโมเดลการศึกษาระหว่างประเทศที่เหมาะสมและมีเอกลักษณ์ รวมถึงหาวิธีลดทอนความซับซ้อนในกระบวนการ ด้วยความพยายามอย่างหนักนี้ ทำให้เราเห็นดอกผลของเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตเป็นดอกไม้ที่สวยงาม”

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร, รองเลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประเทศไทย