Bosworth Independent College and Bournemouth Collegiate School
Date
เสาร์ 03 กรกฎาคม 2021 -
14:00 - 15:00
สถานที่
ออนไลน์

บริติช เคานซิลร่วมกับ Bosworth Independent College และ Bournemouth Collegiate School ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษทางออนไลน์ เปิดตัวทุน A-level เรียนฟรี high school ที่ UK และการเลือกโรงเรียนในสหราชอาณาจักร

  • แนะนำสองสถาบันการศึกษาชั้นนำจาก UK  
  • การเลือกวิชาเรียนในหลักสูตร GCSE และ A-level 
  • ชีวิตในโรงเรียนประจำที่ UK เป็นอย่างไร และจะเลือกโรงเรียนอย่างไร 

พิเศษ! เปิดตัวทุนเรียน A-level ฟรีที่ Bosworth Independent College ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดสองปีและทุน 75% และ 50% ของค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ที่สอบได้ลำดับที่สองและสาม