EAR-Th2024

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) และ สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ขอเชิญครูวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ Exploratory Action Research (EAR) ภายใต้โครงการ Exploratory Action Research for Thailand (EAR-Th) 2024

การอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การอบรม onsite ที่กรุงเทพฯ วันที่ 28-29 พฤษภาคม และการลงมือทำวิจัยแบบ online ในช่วงเดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2567 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ในโครงการ ครูจะมีโอกาสลงมือทำวิจัยทุกขั้นตอน และรับ feedback จาก mentor ตลอดระยะเวลาโครงการ  ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยครูจัดการกับประเด็นท้าทายและแก้ไขปรับปรุงการสอนอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นครูจะมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมเครือข่ายการทำวิจัยในชั้นเรียน (EAR) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโอกาสพัฒนาเป็นครูแกนนำหรือ mentor ต่อไปในอนาคต     

ทั้งนี้ ครูผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนที่ตระหนักถึงประโยชน์ที่ครูจะได้รับจากโครงการในการพัฒนาวิชาชีพของครู สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) และบริติช เคานซิล รวมไปถึงพันธมิตรอื่นๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000 บาทต่อคน

 

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

กดที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ลิงค์เปิดลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึงวัน พุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.45 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมต้องรับชมบรรยายข้อมูลโครงการ Exploratory Action Research for Thailand (EAR-Th) 2024: Sharing Session ด้านล่าง

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ pattanavimol.israngkura@britishcouncil.or.th และ ekarat.subannarat@britishcouncil.or.th