Exploratory Action Research in Thailand

ที่มาของโครงการ

ตั้งแต่ปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโครงการพัฒนาวิชาชีพครูไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาครู โดยรวมไปถึงวิจัยชั้นเรียน ที่เป็นทักษะที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นทักษะที่สามารถช่วยพัฒนาครูในการระบุความท้าทายในชั้นเรียน สำรวจ โต้ตอบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน ที่ครูผู้สอนสามารถเป็นผู้ตัดสินใจได้ด้วยตนเองและมีอำนาจการตัดสินใจในการสอนได้ดีขึ้นในด้านสอนภาษาอังกฤษและปรับปรุงผลการเรียนรู้ 

 

เกี่ยวกับโครงการวิจัยชั้นเรียนในประเทศไทย

บริติช เคานซิล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารสำหรับครูไทยโดยเริ่มเป็นโครงการขนาดเล็กในระยะแรก เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยชั้นเรียน (EAR) โครงการจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับ EAR พร้อมด้วยการสนับสนุนการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวโดยกลุ่มที่ปรึกษาตลอดโครงการ และทำการเผยแพร่การเรียนรู้ของตนผ่านงานประชุมระดับชาติ และขยายผลผู้เข้าร่วมจำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพเป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนครูคนอื่นๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) .

ภายใต้โครงการนี้ สถาบันในสหราชอาณาจักรและนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน EAR ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริติช เคานซิล และ มจธ. ในการออกแบบโครงการโดยรวม ให้คำแนะนำหรือความคิดเห็น และแบ่งปันบทเรียนที่ได้รับจากโครงการที่คล้ายกันของบริติช เคานซิลทั่วโลก

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูไทยให้เป็นนักวิจัยในชั้นเรียนและเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในด้านวิจัยชั้นเรียน เพื่อความยั่งยืนของโครงการ โครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในโครงการให้กลายเป็นที่ปรึกษาในท้องถิ่น (ที่ปรึกษาในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย) เพื่อโอกาสในการขยายผลในอนาคต

 

 

Exploratory Action Research in Thai Schools: English teachers identifying problems, taking Action and assessing results

ความสำคัญของวิจัยชั้นเรียนที่มีต่อครูชาวไทยสามารถเห็นได้จากกรอบความสามารถของครู ซึ่งมีการกำหนดให้ครูทุกคนต้องทำวิจัยชั้นเรียนตามข้อกำหนดบังคับ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าของบทความสืบค้นเล่มนี้สำหรับครูและผู้ดูแลด้านการศึกษาในประเทศไทย วิจัยชั้นเรียนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงความเป็นสมาชิกภาพของวิชาชีพครู มันแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่ครูจำนวนมากมีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท้ายที่สุดแล้ว การวิจัยของครูส่งสารถึงผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนว่าล้วนมีคุณค่าและมีความสำคัญ และครูมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พวกเขาแต่ละคนให้มีความก้าวหน้า หัวใจสำคัญของวิจัยชั้นเรียนคือการแสวงหาความเป็นเลิศทั้งในแง่ของประสิทธิภาพของครูและนักเรียน บทความสืบค้นฉบับนี้รวบรวมการแสวงหาความเป็นเลิศดังกล่าว มันส่องสว่างถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การระบุประเด็นท้าทาย โดยกล่าวถึงปัญหาในลักษณะที่ช่วยให้ครูคนอื่นๆ ได้ไตร่ตรองและเรียนรู้จากครูผู้สอนด้วยกัน

บริติช เคานซิลร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศาสตราจารย์แอนน์ เบิร์นส บรรณาธิการประจำบทความสืบค้นเล่มนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำบทความสืบค้นด้านวิจัยชั้นเรียนจำนวน 12 บทเกี่ยวกับเรื่องราวของการวิจัยปฏิบัติการเชิงสำรวจ (EAR) ของจากครูไทยทั้ง 12 ท่าน

ชื่อ: Exploratory Action Research in Thai Schools: English teachers identifying problems, taking action and assessing results

บรรณาธิการ: Professor Anne Burns

ผู้เขียน

 • บทที่ 1: What Strategies Can Improve Students' Confidence to Speak in the Target Language? โดย ปุณณรักษ์ ปุรัมภะเว
 • บทที่ 2: How to Support Students to Cope with Reading Comprehension Problems โดย จิตติมา ดวงมณี 
 • บทที่ 3: How do Students Improve their Vocabulary Retention? โดย Jessie James Ramirez Dagunan
 • บทที่ 4: How to Enhance Students’ Writing Skills โดย เมนดา จุ้ยบุญมี
 • บทที่ 5: A Breakthrough in Grammar Lessons โดย พัชรินทร์ กุลณา
 • บทที่ 6: How to Enhance Students’ Reading Comprehension Skills โดย ณัฐนันท์ เล่งล้วน
 • บทที่ 7: How to Improve Students’ Speaking Skills โดย ผจญศักดิ์ มิ่งสกุล
 • บทที่ 8: How to Encourage the Writing of Varied Sentence Structures in Writing Tasks โดย นวลอนงค์ มูกขุนทด
 • บทที่ 9: How to Improve Students’ Pronunciation Skills โดย พีรพล หมู่ประเสริฐ
 • บทที่ 10: Improving Students’ Critical Thinking Skills Through the Use of the QAREP Model โดย ธรัช พุทธรักษ์
 • บทที่ 11: Perceptions of Students and Issues in Teaching and Learning Writing โดย อนุชิต ธรามานิตย์
 • บทที่ 12: Students’ Difficulties in Learning Vocabulary in Reading and Writing Classes โดย กานต์ชนกชนน์ วูดดิสัน 
Exploratory Action Research in Thai Schools: English teachers identifying problems, taking action and assessing results

What readers will find in these pages is not just the research stories of individual teachers but also maps for future classroom research exploration, and potentially for innovative and collaborative professional development initiatives within their schools - Professor Anne Burns