Imperial College London

Subject: Environmental Technology

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Social Impact

สิตตาเป็นผู้นำทีมพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอนเนอจี แอนด์ เอนไวรอนเม้นท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป งานหลักของเธอคือการบริหารจัดการดานธุรกิจของศูนย์รับจัดการของเสียในจังหวัดอยุธยาและสมุทรสาคร งานของเธอยังได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สิตตาสามารถพัฒนากระบวนการแปรสภาพขยะอินทรีย์ที่มาจากถังขยะบ้านเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยหมักได้ในสเกลใหญ่ ซึ่งจะเป้นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยลดการฝังกลบขยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้แทนปุ๋ยเคมี

นอกเหนือจากงานประจำ สิตตายังเป็นผู้ที่หมั่นให้โอกาสเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ เธอเป็นผู้ก่อตั้ง Smogathon Thailand ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อระดมความเห็นและสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างสร้างสรรค์ สิตตายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง My Better Country Hackathon ซึ่งเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริการของรัฐด้วยนวัตกรรมอีกด้วย