Goldsmiths University of London

Creative and Cultural Entrepreneurship (Music Pathway)

ผู้ชนะรางวัล UK Alumni Awards ด้าน Social Impact

ศิรษา บุญมา เป็นผู้ก่อตั้ง Hear & Found องค์กรเพื่อสังคมสร้างสรรค์ มุ่งหวังที่จะลบการแบ่งแยกออกจากสังคม โดยเฉพาะการแบ่งแยกของกลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศไทย งานของศิรษาช่วย

เชื่อมโยงกลุ่มคนต่าง ๆ โดยช่วยเปลี่ยนการรับรู้และบรรลุความเท่าเทียมกันทางสังคมสำหรับคนกลุ่มชายขอบด้วยความคิดสร้างสรรค์

ศิรษาเชื่อว่า Goldsmiths University of London ได้ช่วยให้เธอมีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและความคิดที่จะกลายเป็นคนที่สามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

ตอนนี้เธอใช้ความเชี่ยวชาญของเธอเพื่อเพิ่มการยอมรับจากกลุ่มคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเพิ่มการรวมความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์