Northumbria University

MA in Brand Management and Entrepreneurship

ผู้เข้ารอบ 11 คน ของ UK Alumni Awards ด้าน Entrepreneurship

พรวลัญช์ ฉันทสวัสดิ์ ก่อตั้งบริษัท Plearnarie (เพลินนารี) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยให้สร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยการรับซื้อสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันแบรนด์ เพลินนารี เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

จากการเรียนในสหราชอาณาจักรด้านแบรนดิ้งช่วยให้คุณ Pornwalun มีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น และปลูกฝังให้เธอมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณ Pornwalun ก่อตั้งแบรนด์เพลินนารีได้สำเร็จ จากธุรกิจขนาดเล็กในปีพ.ศ. 2556 ตอนนี้แบรนด์เพบินนารีประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

คุณ Pornwalun มีแผนที่จะขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก และ พัฒนานวัตกรรมสำหรับสินค้าให้เท่าเทียมระดับโลกเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยและยกระดับการแข่งขันให้เกษตรกรชาวไทยด้วย