Asst Prof Dr Boontida Uapipatanakul

ศิษย์เก่าจาก University of Oxford 

ดร. บุญธิดา มุ่งมั่นเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเทศไทย โดยเน้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนยากจนที่อยู่ในชนบท และเลือกสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการประกอบอาชีพ มากกว่าการให้การสนับสนุนเพียงชั่วคราว อาทิ สอน เพิ่ม และปรับปรุงทักษะให้กับชาวนา เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ดีขึ้นและสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

การเรียนในสหราชอาณาจักรได้หล่อหลอมทักษะมากมายให้กับ ดร.บุญธิดา เช่น ทักษะด้านสังคม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา จึงทำให้เธอเป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของการระบบการศึกษาสหราชอาณาจักรที่แตกต่างจากที่อื่น 

ดร. บุญธิดา หวังว่าวันหนึ่งประชาชนในประเทศจะไม่มีใครยากจน และสังคมในประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถขยายความสามารถนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้